SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Odoslaním prihlášky dotknutá osoba/zákonný zástupca súhlasí so spracovaním osobných údajov dieťaťa v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, najmä ust. § 13 ods. 1 písm. a) a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, najmä čl. 6 ods. 1 písm. a). Zákonný zástupca taktiež súhlasí i so zverejnením fotografií a videozáznamov z plaveckého výcviku a ďalších podujatí, na ktorých sa pod hlavičkou Športového klubu Aquasport Levice / plaveckej školy dotknutá osoba zúčastní, na webových stránkach, propagačných materiáloch plaveckej školy / Športového klubu Aquasport Levice, sociálnych sieťach a v printových a elektronických médiách. V zmysle § 14 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z.z. dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním, pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom akým súhlas udelila. V prípade odoslania prihlášky elektronickou formou prostredníctvom webovej stránky Športového klubu Aquasport Levice / plaveckej školy www.aquasport-levice.sk je potrebné zaslať odvolanie súhlasu písomnou formou na poštovú alebo e-mailovú adresu Športového klubu Aquasport Levice / plaveckej školy. Odoslaním prihlášky beriem na vedomie, že mám právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k poskytnutým osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo podať návrh na začatie konania podľa Zákona 18/2018 Z. z. Beriem na vedomie, že kontaktná osoba pre poskytovanie informácií dotknutým osobám je vždy uvedená na webovom sídle Športového klubu Aquasport Levice /plaveckej školy. Spracúvanie poskytnutých osobných údajov môže prevádzkovateľ vykonávať aj prostredníctvom ďalšieho sprostredkovateľa.